Teaching Assistant Award 2019-2020

Congratulations to the following RPG students for winning the EEE Outstanding Teaching Assistant Award for the academic year 2019-2020.

Outstanding TA Award:

  • Mr. HE Hongsen
  • Mr. LE Thanh Hai Dang

 

TA Award:

  • Mr. JIN Along
  • Mr. SHI Jiawei
  • Mr. WANG Jiaqi
  • Mr. XU Qi