Teaching Assistant Award 2019

Congratulations to the following RPG students for winning the EEE Outstanding Teaching Assistant Award of the academic year 2018-2019.
– Mr. Hou Xiangyu
– Mr. Shi Jiawei
– Miss Feng Pingping
– Miss Liang Huiwen Rebecca
– Mr. Siu Man Dik Dickson
– Mr. Wen Dingzhu

 

Miss Liang Huiwen Rebecca & Prof. K.T. Chau (Head of Department)

Mr. Wen Dingzhu & Prof. K.T. Chau (Head of Department)

Mr. Hou Xiangyu & Prof. K.T. Chau (Head of Department)

Mr. Shi Jiawei & Prof. K.T. Chau (Head of Department)

Miss Feng Pingping & Prof. K.T. Chau (Head of Department)