Family of My Research StudentsDoctoral Students

  1. Lai, Chengdi
  2. Zhou, Haojie
  3. Lin, Junhao
  4. Ye, Jiancheng
  5. Zhu, Xingzheng
  6. Chen, Xiangyu
  7. Zhang, Shiyao
  8. Ding, Huiyi


Master Student

  1. Lai, Chengdi


Final Year Project Students


Last Updated : Tuesday, 12 February 2019